Aktuální informace

Dne 20.12. proběhnou dle sylabu posterové prezentace.

Sylabus předmětu

Vědecká komunikace 

rozsah výuky 26 hodin, ukončení zápočtem

 

Vyučující:  prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

 

 

Literatura:

Thiel E.: Mluvíme tělem. Knižní klub, Praha 1997.

 Široký J.: Tvoříme a publikujeme odborné texty. Edika, Praha 2011.

Vymětal E., Váchová M.: Úvod do studia odborné literatury. Orac, Praha 2000.

Vymětal J. a kol.: Odborná literatura a informace v chemii. Orac, Praha 2001.

Lewis D.: Tajná řeč těla. East Publishing, Praha (rok vydání v tiráži neuveden).

Taufer I., Kotyk J., Javůrek M.: Jak psát a obhajovat závěrečnou práci. Skriptum, Univerzita Pardubice 2009.

Rybička J., Čačková P., Přichystal J.: Průvodce tvorbou dokumentů. Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice 2011.

 

 

Předmět vědecká komunikace. Formy komunikace (komunikace vědecká, vědecko-technická, odborná, populárně-vědecká, populární; komunikace ústní, písemná a mimoslovní; komunikace individuální a skupinová; sdělení a hodnocení).

Ústní (verbální) komunikace, historický vývoj. Základní formy ústních projevů (řeč, projev, přednáška, krátké sdělení, referát, komentář, diskuse). Organizační formy ve vědecké a odborné komunikaci  (kongres, konference, sympozium, sjezd, kolokvium,  diskusní fórum, seminář, beseda, kurz, školení).

Přihláška na konferenci, příprava souhrnu (rozsah, název, autoři, struktura, tabulka, schéma, graf obrázek, matematické vzorce, citování literárních odkazů, poděkování).

Ústní sdělení – přednáška (plenární přednáška, krátké sdělení).

Charakteristiky projevu. Fonetické prostředky (artikulace, intonace a síla hlasu, tempo řeči, dýchání). Jazykové prostředky (formulace myšlenek, délka věty, frázování řeči, uvádění číselných údajů, řečnické otázky, kultivovanost jazyka a spisovná řeč, parazitní slova). Vizuální pomůcky (fólie, diapozitiv, PowerPoint). Technické prostředky (mikrofon a specifika jeho použití, projekční zařízení, uspořádání a velikost prostoru, možnost pohybu řečníka), časový faktor (rozvržení času, úprava tempa a obsahu během projevu), tréma a její překonávání. Publikum a jeho aktivizování (homogenní a různorodé, odborné a laické, přítomné a fiktivní, navázání kontaktu, upoutání pozornosti).

Příprava přednášky. Plán vystoupení (proč a komu), obsah sdělení (co, množství a výběr informací, proporce mezi tématy, mezi známým a neznámým), stavba vystoupení (v jaké struktuře, základní myšlenky, opěrné a pomocné body, logická návaznost), časový rozvrh (v jakém čase, proporce mezi tématy, důraz na začátek a konec vystoupení). Příprava vizuálních pomůcek (počet fólií (oken, diapozitivů) ve vztahu k délce přednášky, název přednášky a jména autorů, datum, název akce, logo pracoviště, osnova, číslování oken, na jednu folii (okno, diapozitiv), jedno téma uvedené nadpisem, proporce a množství textu ve vztahu ke grafickému vyjádření, heslovité informace, velikost a typ písma, použití barev a podbarvení, doprovodné obrázky jen ve vztahu k tématu, použití animace a videa, prvky pro upoutání pozornosti. Příprava dalších rekvizit.

Příprava na vystoupení. Předběžná individuální kontrola délky přednesu, včasný příchod, úprava uspořádání prostoru a kontrola audiovizuálních prostředků a svého vzhledu před vystoupením, dohoda s předsedajícím.

Průběh vystoupení. Oslovení předsedajícího a posluchačů, formulace tématu a při delších projevech i osnovy, vlastní přednes (kontrola času a pozornosti, ukazování), závěr a případně shrnutí, poděkování, představení týmu nebo pracoviště, diskuse a odpovědi na otázky.

Nejčastější chyby při přednášce (špatná logická stavba přednášky, nepřehledná nebo přeplněná vizuální prezentace, čtení textu z vizuální prezentace, ztráta logické návaznosti v tématu, nejasné vyjadřování myšlenek, používání neznámých termínů, tichý nebo naopak příliš hlasitý přednes, pomalé nebo naopak příliš rychlé tempo řeči, monotónní nebo afektovaný přednes, parazitní slova a zvuky, pohled mimo publikum, překročení nebo nevyčerpání přiděleného času, nadměrná motorika, stínění vizuální prezentace, přílišné prezentování sama sebe). Příklady KS

Řízení zasedání a diskuse.

Plakátové sdělení (poster), výhody a nevýhody. Příprava posteru (rozvržení plochy, autoři, pracoviště, text, obrázky, grafy, shrnutí, výroba plakátu). Diskuse u posteru. Příklady posterů.

Písemná komunikace. Odborná literatura a její formy (knihy, časopisy, patenty, normy, firemní zprávy, ostatní odborná literatura). Struktura odborné literatury podle informačních zdrojů (primární, sekundární, terciární).

Primární informační zdroje (monografie, články v seriálové práci, vědecké, technické a odborné časopisy; zprávy z vědeckých a odborných setkání; vědecko-kvalifikační práce; patenty, užitné a průmyslové vzory a ochranné známky; normy; výzkumné a technické zprávy; odborné posudky, projekty, granty; elektronické zdroje, internet).

Odborný článek – publikace. Co (obsah a rozsah), kdo (autor, spoluautoři a jejich pořadí, hlavní autor, korespondující autor), kdy (dostatek materiálu, ucelené téma), kde (adresát, výběr časopisu), a jak publikovat.

Textové zpracování (původní práce, urychlené sdělení, přehledné referáty, sdělení o laboratorních přístrojích a postupech, komentáře, zprávy z kongresů, osobní zprávy, recenze knih).

Zásady pro psaní odborné publikace (pokyny pro autory, stručné až heslovité, ale jednoznačné a srozumitelné vyjadřování, předpoklad znalosti běžných myšlenkových a zejména experimentálních postupů u čtenáře, používání celosvětově smluvených kódů, jednotek, symboliky a nomenklatury, neosobní přístup autora, potlačení historického pohledu na práci, nepoužívat laboratorní žargon; od jednoduchého ke složitějšímu, od popisu jednotlivých případů k obecným závěrům, od obecného k speciálnímu, jednoznačně oddělit výsledky od jejich interpretace, dodržet sled událostí a jevů, délka odstavce alespoň 4 řádky, jeden odstavec jedna myšlenka, řetězec vět, které na sebe logicky navazují).

Technické prostředky pro přípravu odborné publikace (textové editory, práce se šablonou, sazba, korektury a korektorské značky, tiskové techniky, vazba).

Struktura publikace (název publikace, jména autorů, adresy jejich pracovišť a E-mailové adresy, klíčová slova, souhrn, úvod práce, experimentální část, výsledky, diskuse, závěr podle konvence časopisu, seznam symbolů a zkratek, citace literatury, věnování, poděkování, grafický abstrakt, dodatky).

Grafická úprava (rukopis, ne více než 3 druhy písma, tabulky, jejich popis a číslování, počet platných číslic a měrné jednotky, schéma, graf, obrázek, fotografie,  jejich popis a číslování, matematické vzorce a jejich číslování, chemická schémata, chemické vzorce, jejich popis a číslování).

Citování literárních odkazů, citační norma ISO 690 (pozor, nová verze platná od 1. dubna 2011), viz též Bibliografické odkazy a citace dokumentů.

Od rukopisu k vytištění publikace (odeslání publikace do redakce, návrh oponentů, registrace rukopisu v redakci, posouzení odborným redaktorem, recenze rukopisu, přepracování rukopisu podle připomínek a postup při odmítnutí publikace, přijetí publikace, korektura, preprint, postprint, tisk, separáty).

Oponentský posudek na odbornou práci. Obsah a forma recenzního posudku (identifikace posuzovaného rukopisu, stručná charakteristika, posouzení aktuálnosti práce, začlenění do širšího kontextu, přínos práce, připomínky a náměty, formální výhrady, závěr).

Emoční inteligence, podstata. Struktura kvalit emoční inteligence – schopnosti vztahující se k vlastní osobě (sebeuvědomění, sebeovládání, motivace) a kompetence v oblasti mezilidských vztahů (empatie, obratnost ve společenském styku).

Mimoslovní (nonverbální) komunikace, podstata. Zásady mimoslovní komunikace: hospodaření s každou vteřinou prvního setkání, udržování a přerušování zrakového kontaktu, mimika, pohyb hlavou, gesta, držení těla, orientace těla při zahájení kontaktu, osobní zóna, výšková dominance, stisk ruky, hlas a způsob řeči, vzhled, komunikace se skupinou lidí, orientace vůči osobám ve skupině.

 

Zásady psaní diplomové práce (název, obsah, struktura a členění do kapitol maximálně 3 úrovně, prezence experimentálních dat a výsledků, tabulky, grafy, vzorce, citace literatury, souhrn), technická realizace (napsání textu, vazba). Formální úprava práce je stanovena směrnicí č. 9/2012

 

1. listopadu 2018

Poslední termín pro přihlášení na odbornou konferenci.

Na Interní odbornou konferenci a krátkým sdělením se přihlaste prostřednictvím STAGu na vypsané termíny (studenti FChT i FES).

 

 

15. listopadu 2018

Poslední termín pro zaslání souhrnu krátkého sdělení v elektronické podobě na odbornou konferenci.

Souhrny vytvořte v závazné úpravě podle předlohy (zejména typy a velikosti fontů, úprava textu, bude to součástí klasifikace) v textovém editoru Word  ve formátu *.doc. Soubor nazvěte Prijimeni_Zkratka jmena (bez diakritiky), např. Novak_J.doc.  Následně soubor převeďte do formátu .pdf (např. viz intranet).

Vytvořený souhrn zašlete ve formátu *.pdf (ne ve formátu *.doc) na Emailovou adresu jiri.kulhanek@upce.cz , předmět zprávy zadejte bez diakritiky ve tvaru VK Souhrn Jmeno Prijmeni, např. VK Souhrn Jiri Novak.

Žádám vás, abyste dodrželi veškeré pokyny tak, jak je uvedeno výše.  Ušetříte sobě i mně mnoho práce.

 

 

22., 29. listopadu a 6.,  13. prosince 2018

Interní odborná konference – krátká sdělení

Praktické nacvičování přednesu krátkého sdělení a řízení diskuse.

Program konference, seznam účastníků a souhrny jejich krátkých sdělení naleznete zde.

20. prosince 2018

Interní odborná konference – plakátová sdělení, praktické nacvičování presentace plakátového sdělení. Rozměr posteru max. 90 x 120 cm.

 

 

 

 

Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání souhrnu, vystoupení na interní odborné konferenci s krátkým sdělením a účast na interní odborné konferenci s připraveným plakátovým sdělením.